Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ASTRUP FRISKOLES STØTTEFORENING

§1 Navn: Foreningens navn er Astrup Fri Børnehave og Skoles Støtteforening

§2 Hjemsted:Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

§3 Formål:Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter at indtjene et beløb der kan bruges til Skolens/ børnehavens drift og aktiviteter.

§4 Medlemmer:Som medlem kan optages enhver som kan tilslutte sig foreningens formål og er fyldt 18 år. Det forventes dog at der indenfor hver årgang af elever med tilhør til skolen findes en forældre der fungerer som medlem.

§5: Generalforsamling:Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes 1 gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag. Indkaldelse skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Godkendelse af budget,
  • Valg af bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Efterbehandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed jævnfør dog §8.

§6. Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §7 og §9.

§7. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 del stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§8. Bestyrelsen:I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på minimum 8 personer, eller minimum med et medlem fra hver årgang i Skole/Børnehave. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, genvalg er mulig.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med hhv formand, sekretær og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges ikke supleanter til bestyrelsen, men ved et medlems udtrædelse forpligter årgangen sig til, at finde et nyt medlem.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for det kommende år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med rimelig varsel. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 9. Regnskab: Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår, dog fra opstartsdato til 31-12-2014.

Kasseren udarbejdere en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af en revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder daglig bogføring og beholdninger.

§ 10. Tegningsret: Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 11. Hæftelse: Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med sin formue.

§ 12. Opløsning af foreningen: Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to første generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning overgår et evt. overskud til Astrup Friskole og børnehave