Tilsyn 2015 – 2016

Tilsynsrapport for Astrup Friskole 2016/17.

Skolekode 280204.

Som tilsynsførende på Astrup Friskole er det min opgave at føre tilsyn med

elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk,

at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre,

at undervisningssproget er dansk.

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt.

Besøgsdage:

Jeg har i skoleåret 2016/17 besøgt skolen samt fulgt undervisningen d. 11.10.2016 og d. 18.01.2017 og fået de oplysninger, der kunne være relevant for mig for at udføre mit tilsyn.

Den 11. oktober fulgte jeg undervisningen i matematik i 3. – 4. klasse, dansk 7. – 8. klasse, tysk i 5. – 6. og kultur 7. – 8. klasse.

Den 18. januar 2017 fulgte jeg undervisningen i på alle klassetrin. Der var fordybelsesdag. Klasserne havde samme lærer hele dagen og fordybede sig i et selvvalgt emne.

  1. – 1. klasse arbejdede med nærområdet – mit hus og min landsby.
  2. 3. og 4. klasse havde alm. fakta om Europas lande, hovedstæder mm.
  3. – 6. klasse var delt ind i 4 grupper med hver sit selvvalgte land. De skulle finde fakta om landet og dets skolesystem og lave en blog.
  4. – 8. klasse havde tema om Uganda. De arbejdede med landets geografi, historie og politik(korruption).

Begge dage har jeg været med fra morgenstunden til morgensangen med navneopråb, 2 sange og meddelelser. En god fælles start på dagen.

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer.

Jeg har oplevet veltilrettelagt undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv, såvel som for gruppen. Den enkelte undervisningstime er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en klar fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen. Dette er med til at give sammenhæng i en travl hverdag. Astrup Friskole signalerer i ord og handling vægtning af de praktisk-musiske fag, som på forskellig vis integreres i de boglige fag. Fagene understøtter indlæringen i de boglige fag, men er også som selvstændige fag med til at udvikle børnene til hele mennesker.

 

Læringsmiljø.

I klasserne er der et godt læringsmiljø. Rollefordelingen mellem lærer og elever er klar. I alle klasser oplevede jeg ro og koncentration i undervisningen. Eleverne mødes med en positiv forventning fra såvel skolen som den enkelte lærer. Det handler om at søge viden, ”at stå på tæer” og gøre sit bedste. Jeg har bemærket, at lærerne er dygtige til at give hvert barn i klassen den opmærksomhed, barnet har brug for med udgangspunkt i det enkelte barns faglige standpunkt. Der tages i høj grad hånd om de børn, der har brug for ekstra støtte, og samtidig er der udfordringerne til de hurtige og kvikke. Børnene sidder også i år i familier med en voksen hver morgen. Det har givet meget ro til morgensangen, så børnene er rolige og klar til undervisningen.

 Det psykiske miljø.

Et godt socialt miljø i klassen er en væsentlig forudsætning for, at eleverne kan få et fagligt udbytte. Astrup Friskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel højt. I alle klasser er der ikke kun fokus på faglighed, men også den enkelte elevs trivsel. Friskolen har udarbejdet en mobbepolitik.

Det fysiske miljø.

Astrup Friskole er en nybygget og veludstyret skole med gode fysiske faciliteter. Der er gode klasselokaler samt en fællessal til morgensang og fællesmøder. Skolens elevtal er stigende fra år til år. Der er PC’ere i klasselokalerne, og disse er med til at udvikle nye måder at lære på. Alle elever bliver fortrolige med og får en naturlig brug af de digitale medier, som igen smitter af på undervisningen.

 Øvrige tilsynsaktiviteter

I mine samtaler med skolens leder og lærere har jeg i år bl.a. drøftet

  • skolens daglige virke, undervisningsplaner og undervisningsmateriale
  • skolens forberedelse af eleverne til ”frihed og folkestyre”

 Samlet vurdering.

Jeg har også i år under mine besøg på Astrup Friskole mødt et fagligt kompetent og engageret personale, der leverede veltilrettelagt undervisning. Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte. Skolens undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet – også uden for skolen.

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere,

at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

at skolens samlede undervisningstilbud herunder de praktisk-musiske fag også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Aars d. 1. marts 2017

Ejner Larsen

9600 Aars