Tilsyn 2013 -2014

Tilsynsrapport for Astrup Friskole 2013.
Skolekode 280204.

Som tilsynsførende på Astrup Friskole er det vores opgave at føre tilsyn med

elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, at undervisningssproget er dansk.

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt.

Vi har i skoleåret 2013/14 besøgt skolen ved uanmeldte besøg samt fulgt undervisningen d. 9.12. 2013 og d.19. marts 2014 og fået de oplysninger, der kunne være relevant for os for at udføre vores tilsyn. Vi har valgt især at følge undervisningen i dansk, matematik, engelsk og naturfagene.

Vores vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer.
Vi har i alle klasser i de boglige fag såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel, som for gruppen. Den enkelte undervisningstime er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en klar fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen. Dette er med til at give sammenhæng i en travl hverdag. Undervisningen i de kreative fag har stor betydning for børns almene udvikling og indlæring og er med til at udvikle evner, der også har værdi i andre fag. Astrup Friskole signalerer i ord og handling vægtning af de praktisk-musiske fag. Fagene understøtter indlæringen i de boglige fag, men er også som selvstændige fag med til at udvikle børnene til hele mennesker.

Læringsmiljø.
I klasserne er der et godt læringsmiljø. Rollefordelingen mellem lærer og elever er klar. I alle klasser oplevede vi ro og koncentration i undervisningen. Eleverne mødes med en positiv forventning fra såvel skolen som den enkelte lærer. Det handler om at søge viden, ”at stå på tæer” og gøre sit bedste. Vi har bemærket, at lærerne er dygtige til at give hvert barn i klassen den opmærksomhed, barnet har brug for med udgangspunkt i det enkelte barns faglige standpunkt. Der tages i høj grad hånd om de børn, der har brug for ekstra støtte, og samtidig er der udfordringerne til de hurtige og kvikke.

Det psykiske miljø.
Et godt socialt miljø i klassen er en væsentlig forudsætning for, at eleverne kan få et fagligt udbytte. Astrup Friskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel højt. I alle klasser er der ikke kun fokus på faglighed, men også den enkelte elevs trivsel. Friskolen har udarbejdet en mobbepolitik.

Det fysiske miljø.
Astrup Friskole er en nybygget og veludstyret skole med gode fysiske faciliteter. Der er gode klasselokaler samt en fællessal til morgensang og fællesmøder. Der er PC’ere i klasselokalerne, og disse er med til at udvikle nye måder at lære på. Alle elever bliver fortrolige med og får en naturlig brug af de digitale medier, som igen smitter af på undervisningen.

Øvrige tilsynsaktiviteter
I vore samtaler med skolens leder og lærere har vi i år bl.a. drøftet
• skolens daglige virke, undervisningsplaner og undervisningsmateriale
• skolens forberedelse af eleverne til ”frihed og folkestyre”
• individ og fællesskab

Samlet vurdering.
Vi har også i år under vore besøg på Astrup Friskole mødt et fagligt kompetent og engageret personale, der leverede veltilrettelagt undervisning. Vi har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte. Skolens undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet – også uden for skolen.

På baggrund af vore iagttagelser kan vi konkludere,
at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, at skolens samlede undervisningstilbud herunder de praktisk-musiske fag også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Aars 25. marts 2014

Merete og Ejner Larsen.