Værdier

 

Værdigrundlag

Børneuniverset Kamma har fokus på ”det hele barn”, og vi arbejder grundlæggende ud fra nedenstående værdigrundlag:

For at gøre det muligt er det nødvendigt at Kammas Børneunivers sikrer:

Tryghed og vedvarende opmærksomhed på et mobbefrit miljø
Hver dag anerkendelse for det man kan bidrage med
Genkendelige elementer i dagligdagen
Nysgerrighed, glæde og lyst til mere har de bedste vilkår i trygge rammer.
Sang, spil, bevægelse, leg i naturen, motorik: Det enkelte barns stærke og svage sider udfordres
Deltagelse i skolens forpligtende fællesskab
Ekskursioner, Kolonier, Lejrskoler, studieture, udveksling

Åbne døre – alle er velkomne.

 Med ovennævnte fokus vil alle børn kunne udvikle sig harmonisk og trygt. Derved muliggøres den optimale udvikling fordi barnet føler sig anerkendt med de evner det har.

Handlingsplan for vores værdigrundlag

Det betyder:
At vi gennem skoletiden og det daglige arbejde med klassernes og eleverens trivsel vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde og vil lærer dem at løse konflikter, så mobning undgås.

At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur

At der er et godt samarbejde mellem skole og øvrige afdelinger

At vi tilbyder støtteundervisning – eksempelvis i form af tidelig læsehjælp, stavekurser, matematikstøtte mv.

At vi giver eleverne en faglig velfunderet undervisning

At vi i vores undervisning har et globalt udsyn

At vi tager hensyn til den enkelte elev

At der indarbejdes gode arbejdsvaner – lektier skal laves, og opgaver skal afleveres til tiden

At lærerne gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og  –materialer

 

 

Det kræver et godt skole/hjem samarbejde:

Afholdelse af forældremøder

Afholdelse af skole/hjem samtaler

Afholdelse af lærer/elev samtaler

Informationer via skolens intranet

Oprettelse af klasseforældreråd

Klassearrangementer

Det kræver gode personaleforhold:

Der er positive forventninger og tillid fra elever, forældre, ledelse og bestyrelse

Der gives mulighed for et godt personalesamarbejde

Personalet har gode muligheder for efteruddannelse

Der findes en personalepolitik

Der findes en lønpolitik

Ansvarsområder:
Det er elevens ansvar:

At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom

At anerkende og respektere andre mennesker

At være positiv

At være forberedt

At deltage aktivt i undervisningen

At møde til tiden

At holde orden.

Det er forældrenes ansvar:

At eleven møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt

At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab

At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der finder sted i klassen og i skolen

At aftaler/tidsfrister bliver overholdt

At have en god dialog med lærerne/skolen

Det er personalets ansvar:

At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen

At skabe trykhed og modvirke mobning

At møde elever og forældre med respekt

At skabe en konstruktiv dialog med forældre

At udfordre eleverne ud fra deres forudsætninger

At være faglige kompetente og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag

Det er bestyrelsen og ledelsens ansvar:

sikre tidssvarende undervisningsudstyr

At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk

At give lærerne mulighed for efteruddannelse

At fastholde skolens gode traditioner

At have tillid til personalets arbejde

At have en konstruktiv dialog med forældregruppen og personalet via korrekt organisatorisk tilgang.