Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Værdier

 

Værdigrundlag

Børneuniverset Kamma har fokus på ”det hele barn”, og vi arbejder grundlæggende ud fra nedenstående værdigrundlag:

For at gøre det muligt er det nødvendigt at Kammas Børneunivers sikrer:
Tryghed og vedvarende opmærksomhed på et mobbefrit miljø
Hver dag anerkendelse for det man kan bidrage med
Genkendelige elementer i dagligdagen
Nysgerrighed, glæde og lyst til mere har de bedste vilkår i trygge rammer.
Sang, spil, bevægelse, leg i naturen, motorik: Det enkelte barns stærke og svage sider udfordres
Deltagelse i skolens forpligtende fællesskab
Ekskursioner, Kolonier, Lejrskoler, studieture, udveksling

Åbne døre – alle er velkomne.

 Med ovennævnte fokus vil alle børn kunne udvikle sig harmonisk og trygt. Derved muliggøres den optimale udvikling fordi barnet føler sig anerkendt med de evner det har.

Handlingsplan for vores værdigrundlag

Det betyder:
At vi gennem skoletiden og det daglige arbejde med klassernes og elevernes trivsel vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde og vil lærer dem at løse konflikter, så mobning undgås.
At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur
At der er et godt samarbejde mellem skole og øvrige afdelinger
At vi tilbyder støtteundervisning – eksempelvis i form af tidelig læsehjælp, stavekurser, matematikstøtte mv.
At vi giver eleverne en faglig velfunderet undervisning
At vi i vores undervisning har et globalt udsyn
At vi tager hensyn til den enkelte elev
At der indarbejdes gode arbejdsvaner – lektier skal laves, og opgaver skal afleveres til tiden
At lærerne gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og  –materialer

Det kræver et godt skole/hjem samarbejde:
Afholdelse af forældremøder
Afholdelse af skole/hjem samtaler
Afholdelse af lærer/elev samtaler
Informationer via skolens intranet
Oprettelse af klasseforældreråd
Klassearrangementer

Det kræver gode personaleforhold:
Der er positive forventninger og tillid fra elever, forældre, ledelse og bestyrelse
Der gives mulighed for et godt personalesamarbejde
Personalet har gode muligheder for efteruddannelse
Der findes en personalepolitik
Der findes en lønpolitik

Ansvarsområder:
Det er elevens ansvar:
At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom
At anerkende og respektere andre mennesker
At være positiv
At være forberedt
At deltage aktivt i undervisningen
At møde til tiden
At holde orden.

Det er forældrenes ansvar:
At eleven møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt
At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab
At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der finder sted i klassen og i skolen
At aftaler/tidsfrister bliver overholdt
At have en god dialog med lærerne/skolen

Det er personalets ansvar:
At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen
At skabe trykhed og modvirke mobning
At møde elever og forældre med respekt
At skabe en konstruktiv dialog med forældre
At udfordre eleverne ud fra deres forudsætninger
At være faglige kompetente og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag

Det er bestyrelsen og ledelsens ansvar:
At sikre tidssvarende undervisningsudstyr
At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk
At give lærerne mulighed for efteruddannelse
At fastholde skolens gode traditioner
At have tillid til personalets arbejde
At have en konstruktiv dialog med forældregruppen og personalet via korrekt organisatorisk tilgang.

 

 

 

Rul til toppen