Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Mobning

Vores mål er, at alle børn er trygge og glade for at være i skolen. Børnene mødes med tillid og anerkendelse og skal gennem de sociale relationer med børn og voksne udvikle deres evner til at respektere andre og deres forskelligheder. At blive accepteret, som den man er, ser vi som grundlæggende for trivsel.

Mobning er, når et barn gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Barnet, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der mobber.

Vi opfatter konflikter som en naturlig del af samværet mellem mennesker, men i modsætning til mobning forstår vi konflikter som enkeltstående uenighed på grund af forskellighed. Der vil være en større balance i forholdet mellem børnene i konfliktsituationen i forhold til mobbesituationen. Mange uløste konflikter kan føre til mobning, derfor er det vigtigt, at der tages hånd om konflikterne.

Handleplan – sådan gør vi, når mobning er konstateret:
For at forebygge mobning kræver vi åbenhed og dialog mellem skole og hjem. Det tætte og værdiholdige samarbejde, der foregår på kryds og tværs mellem skolens børn, skolens voksne og skolens forældre forudsætter netop åbenheden og dialogen. Fra skolens side forventes det, at alle hjem er parate til samarbejde.

Sådan inddrager vi eleverne i arbejdet med trivsel – blandt andet for at modvirke mobning

Vi tilstræber at lære børnene respekt for hinanden og accept af hinandens forskelligheder. De skal være positive og fokusere på hinandens styrker. 

Alle skolens klasser afholder ugentligt et klassemøde/klassens tid. Eleverne lærer, at lytte aktivt til hinanden og løse konflikter gennem åben dialog. Disse timer bruges ikke udelukkende til konfliktløsning, men også til at styrke klassens sociale relationer og bringe forskellige temaer på banen. Evt. episoder ”gemmes” ikke men tages når de opstår.

Sådan inddrager vi forældrene i arbejdet med trivsel – blandt andet for at modvirke mobning:
Et nært skole-hjem samarbejde er grundlaget for, at det enkelte barns skolegang fungerer optimalt.
– Der afholdes et årligt forældremøde, hvor der lægges op til at skabe et forældre-fællesskab i klassen. Hensigten er, at forældregruppen tager aktiv del i og bliver bevidste om deres rolle i klassens sociale liv.

Skolen har et tæt samarbejde med PPR og de kommunale instanser.

Rul til toppen