Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Evalueringskultur

Evalueringskultur

I Kammas Børneunivers, som består af en friskole og en børnehave/vuggestue, har vi en stor evalueringskultur og her kan du se hvilke evalueringer vi gennemgår med og omkring børnene/eleverne/forældre og medarbejdere på skolen.

Som beskrevet omkring evalueringskulturen i Kammas Børneunivers, laves der løbende evalueringer af friskolens undervisning og børnehave/vuggestues hverdag, dette er et væsentligt udgangspunkt i vores selvevaluering.

I Kammas Børneunivers evalueres friskolen og dagtilbuddet fortløbende gennem:

 • Eksternt tilsyn fortaget af friskolens tilsynsførende. (Se den årlige rapport under fane ”tilsyn”) I dagtilbuddet foretages det af kommunens pladsanvisning.
 • Bestyrelsens evaluering gennem samtaler med skolens personale.
 • Lærer/forældre evaluering gennem mindst 1 årligt møde på de forskellige klassetrin.
 • Internt forældretilsyn
 • Lærer/forældre/elev evaluering gennem 1 årlige møder på de forskellige klassetrin.
 • Intern elev evaluering
 • Intern lærer evaluering
 • Intern pædagog evaluering
 • Test og terminsprøver

I Undervisningsministeriets Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse på friskoler står der om forældretilsynet (i uddrag):
– Tilsynet med skolens almindelige virksomhed påhviler hele forældrekredsen og kan ikke uddelegeres.
– Tilsynet skal sikre, at skolen lever op til sine målsætninger, og giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
– Forældrekredsen beslutter selv, hvordan tilsynet udøves. Det kan ske ved at forældrene deltager i skolens liv.
– Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for tilsynet.
– Forældrekredsen bør med jævne mellemrum drøfte retningslinjerne for tilsynet.
– Resultatet af drøftelsen bør skrives ned og retningslinjerne revideres herefter.
– Skolen bør uddele retningslinjerne til forældrekredsen og forældre, der overvejer at indskrive deres børn på skolen.

Ud fra ovenstående har vi i Kammas Børneunivers lavet en række forældreforventninger. Når forældrene lever op til disse forventninger, overholdes forældretilsynet.

Forældre forventningerne:
udleveres til kommende forældre via.” Forældremappe” i forbindelse med indskrivningen og er tillige tilgængelig på Hjemmesiden astrup-friskole.dk .

 • Astrup Friskole er et aktivt valg. Forældre, der vælger friskole til deres børn, gør det fordi de ønsker og forventer noget andet og mere. Det handler om en god skolegang med plads til det enkelte barn iht. Værdigrundlaget som udleveres ved indskrivning samt er tilgængeligt på skolen hjemmeside astrup-friskole.dk
 • Til gengæld forventer Kammas Børneunivers, at forældre aktivt og loyalt tager del i livet og fællesskabet omkring skolen/dagtilbuddet. Hertil hører at forældrene:
 • Møder op til generalforsamlingen
 • Kommer til fællesarrangementer som f.eks. skolefesten med teater og skoleårsafslutningen.
 • Møder op til forældremøder og skole/hjemsamtaler
 • Deltager i de to arbejdslørdage pr. skoleår – en om foråret og en om efteråret efter skolens årsplan
 • Orienterer sig via diverse nyhedsbreve på Viggo
 • Læser med sit barn 15 min. hver dag (0.-3. kl.)
 • Orienterer sig om lektier på Viggo
 • Sørger for barnet møder undervisningsparat om morgenen; herunder at skoletaske og madpakke er pakket. Desuden passende tøj til dage med idræt og diverse arrangementer
 • Respekterer at kontakt med personale sker i tidsrummet 8.00 -17.00 på hverdage
 • Kammas Børneunivers tilstræber direkte og personlig kommunikation mellem forældre og ansatte omkring den enkelte elevs trivsel og læring i hverdagen

Desuden underretning gennem:

 • Børnenes oplevelser
 • Rapporter og andre fremlæggelser efter projektforløb
 • Løbende samtaler med relevant personale og andre relevante kontakter

Bestyrelsen:
En gang årligt evaluerer bestyrelsen på vegne af forældrekredsen centrale områder ved undervisningen/dagtilbuddet sammen med skolens ledere, lærere, pædagoger og andet personale, kort sagt alle ”voksne”. Fokusområde: ”Hvad er vi gode til på skole/dagtilbud? Hvad skal vi videreudvikle og hvad skal afvikles?”

Evaluering 17/18 gik på brugen af egne devises i klasserne 6-9 klasse. Bestyrelsen besluttede i 2017 at indkøbe klassesæt til 0-5 klasse og tilbyde alle årgange Skole 365 med Office pakke til alle elever, således der kan undervises på ens platform. Dog kan vi ikke pt. tilbyde til Appelprodukterne. Der er udsendt skriv til alle forældre og elever via. Viggo hvorledes og hvilke systemkrav der er til egen devise.

Opfølgningsplan:
Det valgte it system evalueres i 2018/2019.

I 2018/2019 evalueres der på følgende indsatsområder:

*Værdigrundlaget
*T-cafe (specialundervisning og It rygsæk) /lektiecafe samt 3 ugentlige ”fagligt værksted”
*Egen læsevejledning og test

Personale/forældre evaluering:
I starten af skoleåret inviteres forældre til møde omkring deres børns kommende skoleår. Her gennemgås tanker og planer (herunder undervisningsplaner) for kommende skoleår. Her indgår erfaringer fra tidligere skoleår (Herunder inddragelse af forældre-, bestyrelse- og lærer-evalueringer.)

Der vælges mindst en forældrerepræsentant for hvert klassetrin. Forældrerepræsentanterne står for at organisere forskellige aktiviteter for klassen i løbet af året.

Herudover kan der afholdes ”klassemøder” efter behov. Det kan både være lærere, forældre eller elever, der kan opfordre til dette.

I dagtilbuddet inviteres forældre ligeledes til møde omkring deres børns kommende år (dagtilbuddet følger skoleåret ligesom friskolen) Her gennemgås tanker, planer og forventninger for det kommende år

Personale/forældre/elev/barn evaluering:
Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer/personale og få en snak. Herudover afvikles der for 0. – 9. klasse 1. gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens skolegang.

I skole/hjemsamtalerne indgår bl.a. elevens

– generelle trivsel
– faglige udvikling
– sociale udvikling
– arbejdsindsats og udbytte

Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på

Ved evt. afvigelser i løbet af skoleåret tager den klasseansvarlige kontakt til hjemmet, når dette skønnes nødvendigt. Især i udskolingen er der en tæt opfølgning på den faglige og sociale udvikling med henblik på uddannelsesparathed.

Der foretages i samarbejde med UU en uddannelsesparathedsvurdering for 8. og 9. årgang.

I dagtilbuddet tilbydes der behovs-samtaler. Enten behov fra forældre eller personale i forhold til ens barn.

Intern elevevaluering:
Det er vigtigt, at eleverne bliver vænnet til at tage stilling til deres egen undervisning. Der bliver derfor løbende gennem hele skoleåret afsat tid til at tale med den enkelte elev om såvel faglige som social udvikling – herunder indsats og udbytte af undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at have indflydelse på indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete forslag til emner og projekter.

Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturligt elevernes holdning og udtalelser omkring undervisningen. Lærerne vælger selv hvilken evalueringsform / metode, de benytter med eleverne. Disse gøres der rede for ved skole/hjemsamtalerne.

Metoderne diskuteres og evalueres på personalemøder. På denne måde bliver eleverne på skolen vænnet til at tage stilling til og reflektere over undervisningen.

Herudover har eleverne deres eget elevråd. Her deltager repræsentanter fra skolens 0. til 9. klasse. Skolelederen hjælper elevrådet med at strukturere møderne.

Elevrådet er tillige også ansvarlig for sammen med Skolelederen at gennemfører Undervisningsmiljø undersøgelsen og udarbejde handlingsplaner hertil.

Intern personale-evaluering:
En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre den endnu bedre. Således evalueres alle fællesforløb samlet i personalegruppen på personalemøder/fagmøder umiddelbart efter forløbets afvikling. De enkelte teams evaluerer ligeledes undervisningsforløb/handlingsforløb i planlægningen af nye forløb for at gøre dem bedre.

Der er fast personalemøde hver uge i friskolen I dagtilbuddet er det 1 gang om måneden, samt ved behov. Alle ansatte kan føre punkter til dagsordenen, hvilket også betyder, at alle kan komme med fokuspunkter til evaluering.

Hver anden uge er der afsat tid til teammøder i friskolen, hvor der igen kan evalueres og planlægges fremadrettet.

2 gange årlig afsættes der 1. pædagogisk dag, hvor alle ansatte evaluerer bliver -inspireret via. gæsteforedrag om ny viden og eller besøger andre skoler/dagtilbud i friskolenetværket.

Umiddelbart inden starten af skoleåret planlægger lærerne det nye skoleår i årsplaner. Og ved slut af skoleåret evalueres der 2-3. skoledage og planlægges evt. ændringer for nyt skoleår.

I dagtilbuddet planlægges der ligeledes årsplaner enten i slutning af skoleår eller start af skoleår. Der evalueres løbende.

Rul til toppen