Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Retningslinjer

Retningslinjer for behandling og opbevaring af persondata for:
Kammas Børneunivers
Park Alle´2
Astrup
9510 Arden

Dataansvarlige:

Vi kan kontaktes:

Mobil: 2560 9400
e-mail: Skoleleder@astrup-friskole.dk
CVR. NR. 33545274

Formål:
Kammas Børneunivers behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af Friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi børne- og forældreoplysninger i forbindelse med optagelse på Kammas Børneunivers for at kunne søge statstilskud.

Kategori af personoplysninger:
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som eksempelvis navn, adresse m.mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som eksempelvis helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Modtagere:
Som udgangspunkt er det alene Kammas Børneunivers, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om et barn eller forældre.

Kammas Børneunivers har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om børn og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtiget efter reglerne herom.

Kammas Børneunivers bruger ligeledes eksterne leverandør i forhold til eksempelvis elektroniske behandling af data. Se listen over disse på Astrup-Friskole.dk.

Disse eksterne partnere behandler alene vores personoplysninger i forhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som Kammas Børneunivers har indgået med leverandøren.

Opbevaring:
Kammas Børneunivers opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole/institution. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om børn og forældre et år efter barnet har forladt skolen/institutionen. I det omfang, der er givet tilladelse til det, beholder vi billed- og videomateriale.

Retten til at trække samtykke tilbage:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder:
Efter databeskyttelsesregler har en registreret, en række rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, Skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning og begrænsning af behandling:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigt:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere:
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/

 

Rul til toppen